Adatvédelem

A CLAAS Hungária Kft. (székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn utca 1.; cégjegyzékszám: 16-09-004318; adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-100279/2016., a továbbiakban: "CLAAS"), mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelmét nagyon komolyan veszi, e körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A CLAAS szeretné, ha Ön tudná, hogy a CLAAS mikor, milyen adatait gyűjti, és hogyan használja őket. A CLAAS végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az Infotv. és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit mind CLAAS, mind a CLAAS által megbízott külső szolgáltatók betartsák.

Az adatvédelmi nyilatkozat

A CLAAS a következő adatvédelmi nyilatkozatnak veti alá magát, illetve az alábbiak szerint ismerteti, hogyan kezeli a CLAAS honlapjának látogatása során gyűjtött személyes- és egyéb adatokat. A CLAAS előrebocsátja, hogy minden lehetséges óvintézkedést megtesz, hogy megvédje a személyes adatokat az elvesztés, megsemmisülés, hamisítás, manipulációs és jogosulatlan hozzáférés ellen.

A személyes adatok gyűjtése

Személyes adatait – az Önnel kapcsolatba hozható adatokat, valamint az adatokból levonható, Önre vonatkozó következtetéseket, azaz azokat az információkat, amelyekkel meg tudjuk határozni az Ön személyazonosságát, mint például az Ön neve, címe, postai címe és telefonszáma, kizárólag az Ön előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kezeljük, így Ön a személyazonosságának felfedése nélkül is tudja a CLAAS honlapját használni. Azok az információk, amelyek nem kapcsolódnak a személyazonosságához (például statisztikai adatok), nem tekinthetőek személyes adatoknak.

Ha a CLAAS információt kér, kérni fogja az Ön nevét és egyéb személyes adatait. Az adatok rendelkezésre bocsátása teljesen önkéntes. Bizonyos tevékenységekhez, mint például a tájékoztatást kérő brossúra elérhetőségéhez, néhány adat megadása kötelező. A "kötelező mezők" csillaggal vannak jelölve. Amennyiben további információkat kér, és a mezők nincsenek csillaggal kötelezőnek jelölve, azon adatok megadása önkéntes. A fentiek alapján gyűjtött személyes adatok kérése előtt az adatkezelés céljáról minden esetben tájékoztatjuk Önt.

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozás minden esetben informatikai rendszerek útján történik, amely informatikai rendszerek tárolják, és a megadott adatokat védik jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adatok tárolása

A CLAAS az adatokat fokozottan védett szervereken tárolja. Megfelelő technikai és szervezési eszközökkel ezeken a szervereken védik az adatok elvesztését, megsemmisülését hozzáférését, módosítását vagy illetéktelen kezekbe való kerülését. Az adatokhoz való hozzáférés csak az arra jogosult személyeknek engedélyezett. Az ilyen személyek felelősek a szerverek műszaki, üzleti vagy szerkesztői támogatásáért. A rendszeres ellenőrzés ellenére a teljes körű védelem minden veszély ellen nem lehetséges.

A honlapok és az Ön adatainak átvitele a CLAAS-ról az interneten alapvetően nem kódolt. Emiatt lehetséges, hogy egy harmadik fél az adatátvitel során megtekinti és/vagy a hozzáfér. A CLAAS azt javasolja, hogy tartsa szem előtt, amikor eldönti, és milyen adatokat továbbít az interneten. Azon portálokhoz, amelyekre külön regisztráció és belépés szükséges, a CLAAS SSL (Secure Socket Layer) titkosítást használ az adatátvitelhez, ahol lehetséges.

A személyes adatok felhasználása és közzététele

A CLAAS az Ön személyes adatait az Ön kérdéseinek megválaszolása, illetve az Ön kéréseinek feldolgozása céljából használja, valamint a honlap műszaki ügyintézésének keretei között. Amennyiben Ön a személyes adatainak a CLAAS marketing tevékenységei során történő felhasználásához hozzájárul, a CLAAS az adatokat a jelzett marketing célokra fel fogja használni. A CLAAS nem adja át az adatokat harmadik fél számára, semmilyen más célra, különösen reklám esetén nem, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Ha törvény írja elő, vagy bírósági végzés, a CLAAS-nak az Ön adatait továbbítani kell a felhatalmazott szerveknek.

A felhasználói adatok elemzése

Ha Ön a CLAAS honlapját használja, az oldal automatikusan összegyűjt általános információkat (például használt internetböngésző, a látogatások száma, eltöltött átlagos idő, megtekintett oldalak). Ezeket az információkat arra használják, hogy a weboldal vonzerejét, tartalmát, funkcionalitását javítsák. Ezeket a különösen értékes statisztikai adatokat rögzítik és elemzik.

A CLAAS is használ cookie-kat a honlapján. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a számítógép és az internet böngésző tárol. A cookie-k arra szolgálnak, hogy az online jelenlétet még inkább felhasználóbaráttá és hatékonnyá tegyék. Ez a bevásárló kosár funkciója miatt technikai okokból szükséges.

A CLAAS weboldal cookie adatkezelése körében a CLAAS az Önre, mint a honlap látogatójára vonatkozó egyedi azonosítószámokat, dátumokat, időpontokat kezeli. A cookie adatkezelés célja a felhasználók azonosítása és a CLAAS honlap látogatóinak nyomon követése. A személyes adatokat a CLAAS munkatársai kezelhetik, a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek tiszteletben tartásával.

A CLAAS úgynevezett "session cookie" –kat használ, amelyek törlődnek, ha Ön bezárja a böngészőjét, azaz az adatkezelés időtartama a „session cookie-k” esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart Azonban a CLAAS néhány állandó cookie-t is használ annak érdekében, hogy a következő látogatáskor megismerje Önt.

A legtöbb internetes böngésző beállítása automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ön kikapcsolhatja a cookie-k tárolását vagy módosíthatja a böngészőt úgy, hogy értesítést küldjön, ha a cookie-kat küldenek, illetve lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészője Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Web követés

A CLAAS weboldal webes elemzési eszközöket Webtrends Inc., 851 SW 6. Ave. Suite 1600, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com) használ, amely lehetővé teszi az elemzést az Ön honlapján. Ha Ön felkeresi a CLAAS honlapját, a böngészőjéből továbbított információkat összegyűjti és a Webtrends elemzi. A felmérés Pixel (Web Beacons) által zajlik, amely összeköttetésben van a honlappal és a cookie-k használatával. Az összegyűjtött adatokot, amelyeket kizárólag Németországban található informatikai rendszereken tárolnak, névtelen profilok létrehozásához használják, amelyeket honlap statisztikákhoz használnak. Az egyéni felhasználók személyesen nem azonosíthatók, és nem kapcsolódhatnak más adatok hozzá. Az adatgyűjtés és adattárolás a WebTrends által bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

Linkek más honlapokra

Az oldal linkeket tartalmaz más szolgáltatókhoz, amelyek nem tartoznak a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Amikor elhagyja a CLAAS honlapot, javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen az adatvédelmi irányelveket minden kapcsolódó weboldalhoz, amelyek személyes adatokat gyűjtenek. Például a CLAAS weboldal tartalmaz linkeket a CLAAS rajongói oldalhoz a Facebook-on, a YouTube-on és a Google + -on. Ha rákattint a megfelelő linkre, a CLAAS rajongói oldalt a Facebook-on egy új ablakban nyitja meg.

Információk kérése és törlése

Önnek joga van személyes adatai kezeléséről információt kérni, és adott esetben joga van kérni az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését alábbi postai- és email címen:

Postacím: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn utca 1., HR Osztály

E-mail cím: hr-clh@claas.com

Tájékoztatjuk, hogy kérelmére a CLAAS a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül tájékoztatást ad az Ön általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, amennyiben Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a CLAAS-hoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A tájékoztatást a CLAAS csak az Infotv által meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Ha a tájékoztatás iránti kérelem nem teljesíthető, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a tájékoztatás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A személyes adatai törléséről, helyesbítéséről vagy zárolásáról a CLAAS 5 munkanapon belül gondoskodik, amelyről értesíti Önt, továbbá azt, akinek részére az adatokat esetlegesen továbbította, és felhívja az ilyen adatok azonnali törlésére, helyesbítésére vagy zárolására. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Törlés helyett a CLAAS zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem nem teljesíthető, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában leírtak szerint.

A CLAAS - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a kérelem elbírálásával nem ért egyet, illetve ha a CLAAS a 15 napos határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a „Bírósági jogérvényesítés” cím alatt meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Bírósági jogérvényesítés

Ön a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat (ld.: Infotv. 22. §-a). A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kapcsolat

Ha az Ön címe, mint például az irányítószáma, e-mail vagy postai címe megváltozik, elküldheti e-mailben a hr-clh@claas.com címre az adatok javítása és frissítése céljából.

Amennyiben kérdése van, vagy további információt szeretne az adatok védelméről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a CLAAS-szal az alábbi elérhetőségek valamelyikén

Postacím: CLAAS Hungária Kft., HR Osztály, 5200 Törökszentmiklós, Kombájn utca 1.

E-mail cím: hr-clh@claas.com

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a CLAAS esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt élhet, illetve a hatóság segítségét adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti:

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.huTájékoztatjuk, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot a CLAAS megváltoztathatja, ezért kérjük, hogy időnként tekintse meg a mindenkori aktuális változatot.

 

 

Budapest, 2017. április